SOLUTION


การเช่าอุปกรณ์ ตู้แช่ Ice Pack 

ช่องทางการเช่ายืมเหมาะสำหรับสำหรับผู้สนใจและต้องการจะเริ่มธุรกิจ Cold Chain โดยที่ต้องการให้มีการดูแลตู้แช่ตลอดระยะเวลาใช้งาน 

  • สัญญาเช่ายืม 3 ปี
  • มีการดูแลสินค้าตลอดสัญญาเช่ายืม
  • พร้อม Ice Pack 100 ชิ้น
  • เงินมัดจำการร่วมมือระหว่างองค์กร

สำหรับองค์กรที่มีความประสงค์ต้องการคำแนะนำ หรือการจัดการด้าน Cold Chain Logistics เราสามารถให้คำแนะนำในการทำงานและยินดีที่จะให้สินค้าในการทดลองใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากแต่ต้องทำตามเงื่อนไขของบริษัท ในการให้ติดตามการใช้งานและแลกเปลี่ยนผลการทดลอง และเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ในการยืมสินค้าเพื่อการทดลองมีดังนี้

  1. ภพ 20
  2. หนังสือรับรองบริษัท
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหาร
  4. ชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ

 

Powered by MakeWebEasy.com