HOW TO USE WITH ICE PACK

วิธีการใช้งานด้วย 3 องค์ประกอบของ KeepKool
การใช้งานบนรถแห้งที่สามารถประยุกต์ให้ KeepKool รักษาอุณหภูมิสินค้าได้ 2 อุณหภูมิ ( Chilled & Frozen ) โดยที่ภายในรถคันเดียวกันนั้นยังสามารถขนส่งสินค้าแห้งได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นภายในรถคันเดียวกันสามารถขนส่งสินค้าได้ 3 อุณหภูมิ

STEP 1

Pre-Cool ก่อนเริ่มใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งานกรุณาตรวจสอบการแข็งตัว ICE PACK ซึ่งหากพร้อมใช้งานแล้วจะทึบแสงอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อ ICE PACK พร้อมใช้งานแล้วบรรจุ ICE PACK ลงในกล่องก่อนใช้งานจริง 1 ชั่วโมง เพื่อทำการ Pre-Cool ให้อุณหภูมิภายในกล่องนั้นลดลงและพร้อมใช้งาน

**ในกรณีที่ใช้ ICE PACK Chilled จำเป็นต้องกำหนดจำนวน ICE PACK ตั้งแต่ขั้นตอน Pre-Cool**

image

STEP 2

image

บรรจุจำนวน ICE PACK ตามระยะเวลาที่ต้องการ

เมื่อทำการ Pre-Cool เป๋นเวลา 1 ชั่วโมงแล้ว

ในกรณีที่ใช้ ICE PACK Chilled ไม่ต้องเปลี่ยน ICE PACK **ต้องกำหนดปริมาณ ICE PACK ที่บรรจุตั้งแต่ขั้นตอน Pre-Cool** 

ในกรณีที่ใช้ ICE PACK Frozen นำ ICE PACK เก่าออกทั้งหมดและบรรจุ ICE PACK ที่นำออกจากตู้แช่มาบรรจุใหม่ในกล่อง   

STEP 3

บรรจุสินค้าลงกล่อง

หลังจากบรรจุ ICE PACK แล้วสามารถนำสินค้าบรรจุลงกล่องได้เลย

ปิดกล่องให้สนิทและนำกล่องขึ้นรถขนส่งจึงพร้อมขนส่ง

image

STEP 4

image

ส่งสินค้าถึงมือผู้รับ

การเปิดกล่องระหว่างการขนส่งนั้นส่งผลกระทบถึงอุณหภูมิภายในกล่องเพิ่มขึ้น ขอแนะนำไม่ควรเปิดกล่องนานกว่า 30 วินาที ต่อ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถเปิดกล่องได้มากกว่า 10 ครั้ง

 

STEP 5

นำกลับมาใช้งานใหม่

หลังจากเสร็จการใช้งานแล้ว นำ ICE PACK กลับมาแช่ใหม่ในตู้ Eutectic Plate Freezer ส่วนกล่องก็สามารถทำความสะอาดได้โดยการเช็ดหรือล้าง

image
Powered by MakeWebEasy.com